Virtu Financial ingår nytt anställningsavtal med VD Douglas Cifu


Virtu Financial, Inc (NASDAQ:VIRT) har ingått ett nytt anställningsavtal med Douglas A. Cifu.

I enlighet med avtalet kommer Cifu att fortsätta att fungera som Virtus verkställande direktör och rapportera till bolagets styrelse. Cifus uppgifter, ansvar och tillåtna aktiviteter är i huvudsak identiska med hans ursprungliga anställningsavtal.

Anställningsavtalet har en inledande period som slutar den 28 februari 2028, med automatiska förnyelser för på varandra följande ettårsperioder därefter, såvida inte antingen företaget eller Mr. Cifu meddelar om icke-förnyelse minst nittio dagar före utgången av den dåvarande tiden. -nuvarande mandatperiod. Men om en förändring av kontrollen över Bolaget inträffar vid en tidpunkt då det återstår mindre än två år av löptiden, kommer löptiden automatiskt att förlängas så att utgångsdatumet är två år från ikraftträdandet av förändringen i kontrollen.

Enligt anställningsavtalet Cifus grundlön höjdes med 200 000 USD till 1 200 000 USD och Mr. Cifu är berättigad att tjäna en årlig bonus med en målbonusmöjlighet lika med $3 000 000 (ökad från $2 500 000) och en maximal bonusmöjlighet lika med 200 % av målbonusmöjligheten. Femtio procent (50 %) av den årliga bonusen kommer att baseras på uppnåendet av kvantitativa mål som består av specifika komponenter i Bolagets årliga budget och 50 % av den årliga bonusen kommer att baseras på uppnåendet av kvalitativa mål.

Douglas Cifu

I den mån intjänad kommer 50 % av den årliga bonusen att betalas kontant, 30 % av den årliga bonusen kommer att betalas i form av begränsade aktier eller begränsade andelar (“RSUs”) i bolagets stamaktier av klass A ( “Aktier”) som intjänas i tre lika stora årliga delbetalningar och de återstående 20 % kommer att betalas i form av fullt intjänade aktier eller fullt intjänade aktieandelar (“DSUs”) med avseende på aktier (i varje fall, i enlighet med med eventuella tillämpliga val i rätt tid).

Mr. Cifus årliga bonus för räkenskapsåret 2022, om någon, kommer att fastställas på ett vägt genomsnitt baserat på den förflutna tid som anställningsavtalet och Mr. Cifus tidigare anställningsavtal var i kraft under räkenskapsåret 2022.

Anställningsavtalet föreskriver att Mr. Cifu förblir berättigad att ta emot en aktieutmärkelse i början av varje kalenderår under mandatperioden. Det är styrelsens nuvarande avsikt att den årliga aktieutmärkelsen kommer att vara i form av 150 000 bundna aktier eller RSU:er avseende aktier som är föremål för prestations- och tjänstevillkor.

Antalet aktier som tjänas in under varje årligt aktiebidrag kommer att baseras på procentandelen av budgeterad EBITDA som uppnåtts under det tillämpliga kalenderåret, med 100 % av aktierna intjänade vid minst 65 % uppnådd. I händelse av uppnående under 65 % kommer styrelsens ersättningskommitté att fastställa antalet intjänade aktier, om några, efter eget gottfinnande.

Anställningsavtalet föreskriver vidare att Mr. Cifu är berättigad att delta i alla företagets förmånsplaner och program, och att erhålla förmåner, i proportion till hans position, som tillhandahålls av företaget från tid till annan till ledande befattningshavare i allmänhet, och till erhålla direktörs- och tjänstemansersättning och försäkringsskydd.

Enligt anställningsavtalet, om Mr. Cifus anställning sägs upp av företaget utan anledning, på grund av dödsfall eller funktionshinder, av Mr. Cifu av goda skäl, eller på grund av att anställningen löper ut på utgångsdatumet till följd av företagets leverans av ett meddelande om icke-förnyelse av villkoret, och utöver att ta emot sina upplupna belopp, kommer Mr. Cifu att ha rätt till, under förutsättning att ett frisläppande av anspråk verkställs:

  1. avgångsvederlag till ett sammanlagt belopp motsvarande det högsta av (x) en gång hans grundlön och (y) ett belopp motsvarande det totala beloppet av grundlönen som annars skulle ha betalats ut under återstoden av perioden;

  2. fortsatta hälso-, tandvårds-, syn- och livförsäkringsförmåner enligt villkoren i våra förmånsplaner för (x) tolv månader eller (y) perioden från uppsägning av anställningen till och med återstoden av löptiden, beroende på vilket som är längst. Förmåner Fortsättningsperiod, fortsatt deltagande i företagets hälso-, tandvårds-, syn- och livförsäkring tills det tidigaste av (i) Mr. Cifus anhöriga når 26 års ålder, (ii) Mr. Cifu eller hans make blir berättigad till Medicare, eller (iii) Mr. Cifu blir berättigad för jämförbar täckning under en annan arbetsgivares förmånsplaner, med förbehåll för Mr. Cifus betalning av hela kostnaden för sådana förmåner;

  3. förbli berättigad att tjäna begränsade aktier i aktier eller RSU:er under hans då aktuella årliga aktieutmärkelse, och i den mån intjänad ska en proportionell del av sådana aktier anses intjänad den sista dagen i det kalenderår som sådan tilldelning avser;

  4. påskyndat intjänande av alla intjänade men ointjänade begränsade aktier i aktier eller RSU:er under den årliga aktieutmärkelsen som beviljades året före uppsägningsåret; och

  5. 150 000 aktier av fullt intjänade aktier eller, om Mr Cifu har gjort ett tillämpligt och aktuellt uppskovsval, DSUs.
Source link