Sveriges FI slutför utredning av Ria Betalningsinstitut


Sveriges finansmarknadsregulator FI har avslutat sin utredning om Ria Payment Institutions efterlevnad av AML.

FI gör kontinuerligt utredningar för att säkerställa att penningtvättsbestämmelserna efterlevs. Utredningen har begränsats till hur företaget följer penningtvättsförordningens krav på generell riskbedömning, lämplighetsprövning och utbildning. FI har även genomfört platsbesök hos fem företrädare för företaget.

Ria är ett utländskt betalningsinstitut. FI:s möjligheter att ingripa mot utländska betalningsinstitut är andra än mot de svenska betalningsinstituten. Den ingripandeåtgärd som Finansinspektionen har tillgänglig i ett första skede är att förelägga företaget att vidta korrigerande åtgärder.

FI har identifierat brister i bolagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI anser att de åtgärder som företaget har vidtagit eller planerar att vidta är tillräckliga för att åtgärda de flesta bristerna. De mindre brister som kvarstår anses inte vara av sådan karaktär att de föranleder något ingripande från Finansinspektionen.

Det finns således inte skäl för FI att vidta ytterligare åtgärder i samband med utredningen.Source link