SEC strävar efter att reformera insiderhandelsregimen


United States Securities and Exchange Commission (SEC) föreslog idag ändringar av regel 10b5-1 under Securities Exchange Act från 1934 för att förbättra avslöjandekraven och investerarskyddet mot insiderhandel. Förslaget innehåller uppdateringar av regel 10b5-1(c), som ger ett jakande försvar mot insiderhandel för parter som ofta har tillgång till väsentlig icke-offentlig information, inklusive företagsledare, styrelseledamöter och emittenter.

De föreslagna ändringarna av regel 10b5-1 skulle uppdatera kraven för det positiva försvaret, inklusive att införa en ångerperiod innan handel kunde påbörjas enligt en plan, förbjuda överlappande handelsplaner och begränsa singelhandelsplaner till en handelsplan per tolvmånadersperiod . Dessutom skulle de föreslagna reglerna kräva att styrelseledamöter och tjänstemän tillhandahåller skriftliga intyg om att de inte känner till någon väsentlig icke-offentlig information när de går in i planerna och utökar det befintliga kravet i god tro för handel enligt regel 10b5-1 planer.

Ändringarna skulle också framkalla mer omfattande avslöjande om emittenters policyer och förfaranden relaterade till insiderhandel och deras praxis kring tidpunkten för tilldelning av optioner och offentliggörande av väsentlig icke-offentlig information.

En ny tabell skulle rapportera alla optioner som beviljats ​​inom 14 dagar efter offentliggörandet av väsentlig icke-offentlig information och marknadspriset för de underliggande värdepapperen handelsdagen före och handelsdagen efter offentliggörandet av den väsentliga icke-offentliga informationen. Insiders som rapporterar på formulär 4 eller 5 skulle behöva ange via en ny kryssruta om de rapporterade transaktionerna gjordes i enlighet med en regel 10b5-1(c) eller annan handelsplan. Slutligen skulle gåvor av värdepapper som tidigare var tillåtna att rapporteras på formulär 5 behöva rapporteras på formulär 4.

Sammantaget syftar dessa föreslagna ändringar till att ta itu med kritiska luckor i SEC:s insiderhandelssystem och att hjälpa aktieägarna att förstå när och hur insiders handlar med värdepapper för vilka de ibland kan ha väsentlig icke-offentlig information.Source link