NYSE vägrar att avslöja vissa intäktsdetaljer i HFT-fallet

[ad_1]

Stora börser, inklusive NYSE, Nasdaq och Bats har försökt att skydda viss information om deras produkter och intäkterna från dem från allmänhetens ögon. Detta framgår av ett dokument som lämnades in av advokaten för dessa utbyten vid New York Southern District Court den 16 december 2021.

Börserna är svarande i en högfrekvenshandelsprocess (HFT). Denna stämningsansökan lämnades in redan 2014 på uppdrag av investerare som handlade på en registrerad offentlig börs eller en USA-baserad alternativ handelsplats, mellan den 18 april 2009 och nu, och gjorde anspråk på: (1) registrerade offentliga börser belägna i USA; (2) en klass av mäklarfirmor; och (3) en klass av HFT-företag.

Kärandena hävdar bland annat att vissa svarande tillät HFT-företag att tjäna på klassens bekostnad och att manipulera värdepappersmarknader i strid med federala värdepapperslagar.

Klagandena hävdar att börserna bröt mot avsnitt 10(b) i Exchange Act och regel 10b-5 genom att erbjuda proprietära dataflöden, samlokaliseringstjänster och ordertyper som kärandena hävdar användes av HFT-företag för att få en okänd fördel gentemot andra investerare, inklusive kärandena.

Parterna i det här fallet bråkar nu om att öppna vissa utställningar som utgör en del av upptäckten i denna rättegång. Medan kärandena strävar efter att göra hundratals utställningar offentliga, håller de tilltalade inte med. Enligt dokumentet som lämnades in av de tilltalade den 16 december 2021, och sett av FX News Group, innehåller ett litet antal av utställningarna känslig, icke-offentlig kommersiell information, vars avslöjande skulle orsaka konkurrensskada för börserna eller deras kunder .

I synnerhet finns det enligt börsen fem NYSE-relaterade utställningar, bestående av två unika NYSE-dokument, som bör förbli under försegling i sin helhet. Dessa dokument visar vissa intäkter NYSE tjänade mellan 2010 och 2019 från att tillhandahålla samlokaliseringstjänster och proprietära dataflöden till var och en av en uppsättning identifierade kunder.

NYSE säger att utställningarna är konkurrenskänsliga eftersom de innehåller konfidentiell kundinformation och för att de avslöjar intäktsdetaljer som NYSE inte avslöjar i sin offentliga finansiella rapportering och är ofullständiga (deras avslöjande skulle därmed orsaka förvirring för investerare).

NYSE hävdar att offentliggörande av denna information sannolikt skulle orsaka konkurrensskada för NYSE eller dess kunder. Därför begär NYSE att dessa två dokument förblir förseglade.

Dessutom finns det ett BATS-dokument som BATS säger bör förbli under försegling i sin helhet. Detta dokument innehåller intern konfidentiell affärs- och finansiell information om BATS:s marknadsdataprodukter, inklusive

  • bedömning av industritrender och dynamik;
  • bedömningen av BATS:s intäkter och produkter;
  • jämförelseinformation;
  • information om strategi och initiativ; och
  • information om potentiella intäkter.

BATS noterar att även om dokumentet är från 2015 förblir analysen i dokumentet konfidentiell och känslig, och avslöjandet av dokumentet skulle sannolikt orsaka konkurrensskada för BATS. Därför begär BATS att detta dokument förblir förseglat.

(Vi kan bara spekulera om detaljerna i detta dokument. Det skulle dock vara ganska läsvärt med tanke på hur händelserik januari 2015 var.)

Vidare hävdar börsen att det finns åtta Nasdaq-relaterade utställningar, bestående av sex unika Nasdaq-dokument, som bör förbli förseglade i sin helhet. Dessa sex dokument omfattar:

  • en e-postkedja där en Nasdaq-kund diskuterar tekniska aspekter av sina köpta produkter och tjänster och dess IP-adresser och datakretsidentifikationer och specifikationer;
  • ett utkast till vitbok som innehåller en detaljerad översikt och analys av Nasdaqs system och de väsentliga riskerna med dessa;
  • en presentation som innehåller detaljerad information och data om ekonomin och den tekniska driften av Nasdaqs Carteret-datacenter;
  • två interna affärsutvecklingspresentationer relaterade till specifika Nasdaq-kunder och diskutera dessa kunders användning av Nasdaqs produkter och tjänster samt handels- och affärsstrategier; och
  • en intern analys av potentiella prisändringar och känsligheter för Nasdaqs samlokaliseringstjänster.

Alla dessa dokument innehåller konfidentiell information genomgående, säger Nasdaq. Enligt börsen, även om dokumenten är flera år gamla, förblir informationen konfidentiellt och konkurrensmässigt känslig idag, och offentliggörandet av denna information skulle orsaka konkurrensskada för Nasdaq eller dess kunder.

De tilltalade hävdar att de ovan nämnda fjorton utställningarna måste förbli förseglade, eftersom de återspeglar konfidentiellt, icke-offentligt material, vars avslöjande de tilltalade rimligen tror skulle orsaka konkurrensskada för deras respektive företag.

[ad_2]

Source link