MFSA:s vd Joe Gavin avgår


Efter att ha tagit tjänstledigt tidigare i år kommer Joe Gavin att avgå som VD för Maltas finansregulator Malta Financial Services Authority (MFSA) senare i år. MFSA, i ett kortfattat uttalande om frågan, gav inte något exakt datum för hans planerade avresa.

Michelle Mizzi Buontempo

I mitten av juni meddelade MFSA att Joe Gavin var “oduglig”, utan att ange någon specifik anledning, men uppenbarligen var det för att ta itu med medicinska relaterade frågor. Tillsynsmyndigheten, som övervakar ett antal valuta- och CFD-mäklare, sa då att dess styrelse har utsett sin Chief Officer Enforcement Dr Michelle Mizzi Buontempo till tillförordnad VD i Gavins frånvaro.

MFSA uppgav inte om Dr. Buontempo skulle ta över för Mr. Gavin på permanent basis, eller om det skulle inleda ett formellt sökande efter en ny VD.

Joe Gavin utsågs till MFSA:s VD i september 2021, efter en skandal vid MFSA som ledde till att tillsynsmyndighetens tidigare VD, Joseph Cuschieri, avsattes. Herr Cuschieri avgick i november 2020 efter att rapporter dök upp i landet om att han och MFSA:s chefsjurist Edwina Licari hade åkt på en kostnadsbetald resa till Las Vegas med den maltesiske affärsmannen och kasinoägaren Yorgen Fenech i maj 2018. Mr. Gavin var Chefsjurist vid Central Bank of Ireland mellan 2009 och 2015.

Separat tillkännagav MFSA att de har lanserat en ny kod för bolagsstyrning för MFSA-godkända enheter. Koden tillhandahåller en lista över vägledande principer, kompletterad med stödjande bestämmelser och dess tillämpning bygger på proportionalitetsprincipen.

Dessa principer är utformade för att förbättra den rättsliga, institutionella och reglerande ramen för god förvaltning i den maltesiska finansiella tjänstesektorn. De kompletterar alltså de nuvarande bestämmelserna som redan är i kraft i det rättsliga och regelverket.

Kodens tillämpning på “bästa insatsbasis” antogs främst för att säkerställa ett proportionerligt tillvägagångssätt, med tanke på att ett brett spektrum av enheter faller inom dess tillämpningsområde. Enheter förväntas sträva efter att följa Koden på ett sätt som står i proportion till den berörda enhetens art, storlek och komplexitet. Bestämmelserna i Koden påverkar inte eventuella krav som anges i tillämpliga regelverk.

Clare Farrugia, chef för strategi, policy och innovation, sa:

Myndigheten anser att god bolagsstyrning är grundläggande för investerarskydd, marknadsintegritet och finansiell soliditet. Vidare anser myndigheten att det ökade tillsynsfokuset och de politiska initiativ som MFSA genomför på detta område, såsom denna kod, bidrar till såväl styrelseledamöter som praktiker, för att anta gott omdöme och för att vägleda enheter i rätt riktning att uppnå en stark bolagsstyrningsetik.

Koden kommer att fungera som ett riktmärke för framtida policyanpassning vid utvärdering av eventuella ändringar som kan krävas i MFSA-reglerna och befintliga koder och riktlinjer, med ett övergripande syfte att behålla en balans mellan föreskrivande reglering och “soft law”, tillämplig på de olika enheter.

Processen med att utarbeta koden började med ett samrådsdokument, där de flesta svarande välkomnade initiativet och förslaget att utfärda en heltäckande, principbaserad kod för bolagsstyrning. Myndighetens svar och ståndpunkter lyftes fram i ett återkopplingsuttalande.

Ett utkast till bolagsstyrningskod utfärdades sedan för offentligt samråd, vilket gav intressenter ytterligare möjlighet att lämna synpunkter, kommentarer och förslag innan den trädde i kraft. Ett Feedback Statement publiceras idag tillsammans med den slutliga koden för bolagsstyrning på myndighetens hemsida.

Höjdpunkter i koden

  • Fastställer bästa praxis inom bolagsstyrning för enheter som faller inom MFSA:s regleringsansvar, genom att förbättra det rättsliga, institutionella och regelverk;
  • Förbättrar styrningsstrukturer, förbättrar relationer och stärker förtroendet med intressenter;
  • Säkerställer effektiv drift av auktoriserade enheters styrelser och ledningar;
  • Hjälpa direktörer och ledande befattningshavare att fullgöra sina uppgifter;
  • Säkerställer att auktoriserade enheter har adekvata och effektiva interna kontroller och förfaranden för att fullgöra sina skyldigheter och övervaka resultaten.
  • Öka intressenternas och allmänhetens förtroende för den finansiella tjänstesektorn i allmänhet;
  • Hjälpa enheter att införa förbättrade förvaltningsstandarder för att uppnå ökad motståndskraft och hållbar verksamhet framöver, samt säkerställa etiskt beteende.

Denna kod för bolagsstyrning gäller inte för MFSA-noterade enheter som faller inom tillämpningsområdet för kapitalmarknadsreglerna, inte heller för auktoriserade enheter som också är noterade enheter som faller inom tillämpningsområdet för kapitalmarknadsreglerna, eftersom dessa innehåller mer specifika bestämmelser i detta avseende . Denna kod gäller inte heller för behöriga personer som är fysiska personer.
Source link