Målbonus för Nasdaqs vd Adena Friedman satt till 3 miljoner dollar


En nyligen genomförd SEC-fil från Nasdaq Inc (NASDAQ:NDAQ) avslöjar att företaget och Adena T. Friedman, VD och koncernchef för Nasdaq, ingick ett nytt anställningsavtal som träder i kraft den 1 januari 2022 (“Avtalet” ), som rör fortsättningen av hennes roll som vd och verkställande direktör för Nasdaq.

Avtalets löptid är 1 januari 2022 till 1 januari 2027. Avtalet föreskriver att Friedman kommer att få:

  • en årlig grundlön på inte mindre än 1 250 000 USD;
  • årlig incitamentsersättning som är inriktad på minst 3 000 000 USD baserat på uppnåendet av ett eller flera prestationsmål som fastställts för året av ledningens ersättningskommitté; och
  • baserat på ledningens ersättningskommittés utvärdering av Nasdaq och Friedmans prestationer, jämförelsegruppsmarknadsdata och internt kapital, och i överensstämmelse med tidigare praxis med avseende på det kombinerade sammanlagda värdet av bidrag, aktieutdelningar i form av optioner, bundna aktieandelar och /eller prestationsandelsenheter (“PSUs”).

Dessutom godkände ledningens ersättningskommitté en engångsutdelning av icke-kvalificerade aktieoptioner till Friedman, värderad till 10 000 000 USD, att beviljas den 3 januari 2022 i enlighet med Nasdaqs aktieincitamentsplan. Optionstilldelningen kommer att intjänas fem år efter tilldelningsdatumet, med 50 % av sådan tilldelning beroende av uppnåendet av tillämpliga prestationsvillkor som fastställts av ledningens ersättningskommitté.

Om Friedmans anställning sägs upp utan anledning av Nasdaq, eller av goda skäl av Friedman, vilket inträffar före en förändring i kontroll (som sådan term definieras i avtalet) eller minst två år efter en förändring i kontroll, hon kommer att ha rätt till följande betalningar och förmåner:

  • en kontant betalning motsvarande summan av: (i) två gånger föregående års årliga grundlön, (ii) två gånger målbonusen och (iii) eventuell pro rata målbonus med avseende på det kalenderår då uppsägningen sker till i vilken utsträckning prestationsmålen är uppfyllda;
  • fortsatt intjänande under 12 månader av utestående PSU:er, begränsade aktieandelar och optioner, med eventuell prestationsbaserad intjäning baserad på faktiska prestationsmål under respektive prestationsperiod; och
  • en skattepliktig månatlig kontantbetalning motsvarande Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (”COBRA”) premie för den högsta täckningsnivån som finns tillgänglig under Nasdaqs grupphälsoplan, reducerat med det månatliga belopp som Friedman skulle betala för sådan täckning om hon var en aktiv anställd (”COBRA-premier”), tills den tidigaste av 24 månader och det datum då Friedman är berättigad till täckning enligt hälsovårdsplanerna för en efterföljande arbetsgivare.Source link