FINRA bötfäller Natixis Securities Americas för brister i rapportering av korta räntor


Natixis Securities Americas LLC (NSA) har gått med på att betala böter på $400 000 som en del av en uppgörelse med Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

I februari 2013 upprättade NSA två handelskonton för sitt moderbolag. Företagets äldre system uppdaterades dock inte för att fånga de två kontona i sina kortränterapporter. Som ett resultat, från februari 2013 till juni 2019, rapporterade NSA inte några korta räntepositioner på de två kontona, totalt 82 311 korträntepositioner och cirka 9,9 miljarder aktier under mer än sex år (150 tvåveckorsrapporteringscykler).

I juli 2019 implementerade företaget en teknologilösning för att inkludera alla relevanta konton för kortränterapportering.

Därför bröt NSA mot FINRAs regler 4560 och 2010.

NSA:s övervakningssystem, inklusive dess skriftliga förfaranden, var inte rimligt utformat för att uppnå överensstämmelse med dess korta ränterapporteringsskyldigheter. Övervakningssystemet och de skriftliga rutinerna var enbart i drift. Företagets rutiner angav de steg som personalen skulle följa för att överföra rapporten med kort ränta varannan vecka, men det krävdes ingen tillsynsgranskning för att fastställa rapporternas riktighet.

Som ett resultat misslyckades företaget med att upptäcka de orapporterade positionerna förrän problemet identifierades under en granskning av efterlevnaden av en extern konsult. I juli 2019 implementerade företaget en tillsynsgranskning och tillhörande skriftliga procedurer som beskriver de steg som tillsynsmyndigheter måste vidta för att granska riktigheten av företagets kortränterapporter. Därför bröt NSA mot FINRAs regler 3110 och 2010.

För att lösa denna fråga har FINRA erkänt NSA:s extraordinära samarbete. NSA självrapporterade överträdelserna kort efter att de upptäcktes av en extern konsult, som företaget anlitade på eget initiativ. Konsulten granskade företagets alla regulatoriska rapporteringsprocesser, förfaranden och kontroller, och begränsade inte granskningens omfattning enbart till korta ränterapporter.

Efter den första självrapporteringen gav NSA betydande hjälp till FINRA i dess utredning, inklusive genom att fullständigt identifiera alla korta räntepositioner som företaget inte rapporterade under den relevanta perioden, vilket FINRA använde som grund för överträdelsesumman i denna fråga.

NSA korrigerade också omedelbart felet som orsakade rapporteringsproblemen och förbättrade dess övervakningsprocesser för korta intresserapporter och relaterade skriftliga procedurer.

Utöver böterna på 400 000 dollar har företaget gått med på en misstroendevotum.Source link