Effex Capital får ett hårt slag i NFA ärekränkningsprocess

[ad_1]

Effex Capital, företaget som är involverat i FXCM:s utträde från den amerikanska detaljhandeln för valutamarknaden, har drabbats av ett hårt slag i Illinois Northern District Court. Den 14 juli 2022 beslutade domaren Andrea R. Wood mot återupptagandet av ärekränkningsfallet som inletts av Effex mot NFA.

Kärandena Effex Capital, LLC och John Dittami väckte denna talan 2017 mot Defendants National Futures Association (NFA), James P. O’Hara och Thomas P. Sexton, och hävdade att de tilltalade, som en del av ett disciplinärt förfarande där Effex var inte inblandad, publicerade falska och ärekränkande uttalanden om Effex och Dittami och avslöjade deras affärshemligheter utan tillstånd.

Illinois Northern District Court avslog fallet 2018 och fann att kärandena misslyckades med att uttömma sina administrativa rättsmedel innan de väckte talan. Den uppsägningen bekräftades av Seventh Circuit på alternativa grunder 2019. Vid den tidpunkten instruerade Seventh Circuit kärandena att de borde ha sökt befrielse genom den administrativa process som tillhandahålls av Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC § 21 och följande. , och övervakas av USA:s Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Efter att ha gjort det med ett ogynnsamt resultat, beslutade Effex och Dittami att lämna domstolens tidigare avskedande och återuppta fallet.

Domaren noterade att NFA 2017 nådde en uppgörelse med en av sina medlemmar, Forex Capital Markets, LLC (FXCM), och dess chefer som en del av en disciplinär dom. För att tillkännage förlikningen gav NFA ut flera publikationer om utredningen och disciplinär dom.

Enligt kärandena innehöll dessa publikationer falska och ärekränkande uttalanden om deras relation med FXCM och avslöjade deras affärshemligheter. Som svar väckte kärandena talan i Illinois Northern District Court och hävdade att publikationerna skadade deras professionella rykte, resulterade i förlorade affärer och ledde till flera stämningar mot dem.

Sökandena eftersträvade föreläggande och ekonomiskt skadestånd, hävdade federala anspråk för förnekande av sina rättigheter till vederbörlig process och statliga anspråk för ärekränkning, olika företagsbrott och brott mot Illinois Trade Secrets Act. Tingsrätten ogillade talan med motiveringen att kärandena inte hade uttömt sina administrativa rättsmedel.

Den sjunde kretsen bekräftade denna uppsägning på alternativa grunder.

Den 18 januari 2022 lämnade kärande in en yrkande i syfte att lämna domstolens tidigare avskedande och återuppta målet.

Som den sjunde kretsen förklarade, var kärandenas enda alternativ att ifrågasätta NFA:s beslut att följa det federalt bemyndigade granskningsschemat som fastställts av CEA. Enligt det systemet kunde de först begära prövning av CFTC och, om de inte är nöjda med beslutet, överklaga det till lämplig appellationsdomstol. Men snarare än att överklaga CFTC:s beslut i rätt tid, lämnade kärande in en motion om att återuppta sitt ursprungliga mål till Illinois Northern District Court.

Enligt kärandena lämnar CFTC:s beslut dem helt utan regressrätt för sina anspråk. Som det ser ut kan det vara sant. Domaren noterade att snarare än att försöka kringgå detta resultat genom att försöka återuppliva tidigare avvisade anspråk, kunde och borde kärande ha följt den process som beskrivs av CEA och överklagat CFTC:s beslut till den sjunde kretsen.

Domaren sa att Effex och Dittami kan känna att detta resultat är orättvist eller oroa sig för att det skapar ett kryphål som uppmuntrar SROs som NFA att begå dåliga handlingar mot icke-medlemmar. Men kärandenas besvikelse utgör inte “exceptionella omständigheter” som motiverar beviljandet av en motion enligt Regel 60(b).

Följaktligen avslogs kärandenas yrkande om att lämna det tidigare avgörandet och återuppta målet. Ärendet är fortfarande stängt.


[ad_2]

Source link