Deutsche Börse registrerar en ökning av nettovinsten med 10 % J/Y under andra kvartalet 2022

[ad_1]

Deutsche Börse har precis publicerat sin finansiella rapport för andra kvartalet 2022, med intäkter och vinster som stiger årligen.

Under andra kvartalet 2022 genererade koncernen nettointäkt på 1 017,8 miljoner euro (Q2/21: 881,7 miljoner euro), en ökning med 15 % jämfört med samma kvartal förra året.

Konjunkturella faktorer bidrog med 6% till nettoomsättningstillväxten. Dessa drevs främst av volymökning inom index- och räntederivat, gasprodukter och räntenetto från bankverksamhet.

Vidare inkluderade nettoomsättningen under andra kvartalet föregående år en positiv värderingseffekt på cirka 40 miljoner euro från förvärvet av de återstående aktierna i Clearstream Fund Centre, som redovisades i segmentet Fondtjänster. Föregående års nettoomsättning inkluderade också en positiv effekt på cirka 7 miljoner euro, vilket resulterade i samband med försäljningen av Regulatory Reporting Hub inom segmentet Trading & Clearing. Vidare fanns en M&A-relaterad tillväxt på cirka en procent, främst som härrörde från förvärven av Discovery Data och Kneip.

Operations kostnader på 432,1 miljoner euro (Q2/21: 383,2 miljoner euro) ökade med 13 %. Av detta belopp är cirka hälften hänförligt till M&A-relaterade kostnadseffekter samt valutakurseffekter från en starkare US-dollar. Den andra hälften representerar organisk kostnadstillväxt främst relaterad till inflationseffekter samt en ökning av aktierelaterade och rörliga ersättningar.

Således, resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) ökade med 13 % till 584,9 miljoner euro (Q2/21: 518,0 miljoner euro). Resultatet från finansiella investeringar som ingår i EBITDA innehöll bland annat en negativ effekt av en omvärdering av minoritetsintressen till följd av en försäljning inom segmentet Trading & Clearing (tillgångsslaget Commodities). Föregående års siffra inkluderade den klart positiva utvecklingen för olika minoritetsinnehav.

Under andra kvartalet 2022, nettoförtjänst för perioden hänförlig till Deutsche Börse AG:s aktieägare uppgick till 341,1 miljoner euro (Q2/21: 310,9 miljoner euro), en ökning med 10 % jämfört med föregående år.

Vinst per aktie var €1,86 (Q2/21: €1,69) för ett genomsnitt på 183,6 miljoner aktier. Vinst per aktie före effekterna av köpeskilling (kontant EPS) var 1,98 € (Q2/21: 1,79 €).

Gregor Pottmeyer, CFO för Deutsche Börse AG, kommenterade:

”Inflation, räntor, volatilitet – den finansiella marknadsmiljön präglas fortfarande av en hög grad av osäkerhet. Av denna anledning överträffar även andra kvartalet klart våra förväntningar. Förutom en stark sekulär tillväxt har framför allt den stigande räntemiljön en allt mer positiv effekt på nettoomsättningen. Vi förväntar oss att volatiliteten förblir hög i de flesta tillgångsklasser och att cyklisk medvind kommer att vara en ytterligare tillväxtmotor för vårt företag. Vi bör därför avsevärt överträffa de initiala målen för 2022.”


[ad_2]

Source link