CME bötfäller BofA Securities för regelöverträdelser


CME Group har lagt ut ett meddelande om disciplinära åtgärder mot BofA Securities, Inc.

I enlighet med ett erbjudande om förlikning där BofA Securities, Inc. varken medgav eller förnekade regelöverträdelserna som påföljden baseras på, fann Clearing House Risk Committee att BofA Securities, Inc. bröt mot CBOT-reglerna 930.E.1., 930 .E.2., 930.E.3., 930.F. och 971.A.

I enlighet med förlikningserbjudandet ålade kommittén 100 000 USD i böter.

De relevanta reglerna säger:

CBOT-regel 930.E. Efterlyser Performance Bond

1. Clearingmedlemmar måste utfärda call for performance bond som skulle bringa ett konto upp till det initiala prestationsobligationskravet: a) när prestationsobligationskapitalet på ett konto initialt faller under kravet på underhållsprestationsobligationer; och b). därefter, när prestationsobligationsequity plus befintliga prestationsobligationskrav på ett konto är mindre än underhållsprestationsobligationskravet.

Sådana samtal måste göras inom en arbetsdag efter att den händelse som gav upphov till samtalet inträffade. Clearingmedlemmar kan begära ytterligare prestationsgaranti efter eget gottfinnande. Trots det föregående behöver en clearingmedlem inte begära eller samla in prestationsobligationer för dagsaffärer.

2. Clearingmedlemmar ska endast minska ett krav på prestationsobligation genom att ta emot prestationsobligationer som är tillåtna enligt underavsnitt C i denna regel. Clearingmedlemmar kan avbryta ett call for performance bond genom: a) mottagande av prestationsobligationsdepositioner som är tillåtet enligt underavsnitt C. i denna regel endast om sådana insättningar är lika med eller överstiger beloppet av det totala performance bond call; eller b) gynnsamma marknadsrörelser mellan dagar och/eller avveckling av positioner endast om det prestationsobligationskapital på kontot är lika med eller större än det initiala prestationsobligationskravet. Clearingmedlemmar ska först reducera en kontohavares äldsta utestående prestationsobligation.

3. Clearingmedlemmar måste föra skriftliga register över alla prestationsobligationer som utfärdats och fullgjorts helt eller delvis.

930.F. Frisläppande av överskjutande prestationsobligation

Med förbehåll för undantag som beviljats ​​av clearinghusets personal, får clearingmedlemmar endast frigöra prestationsobligationsinsättningar från ett konto om sådana insättningar överstiger de initiala prestationsobligationskraven.Source link