CMC Markets aktieägare röstar för beslut om tidigare utdelningar

[ad_1]

CMC Markets plc (LON:CMCX) meddelar att vid bolagets bolagsstämma (GM) som hölls tidigare idag antogs beslutet om tidigare utdelningar genom en omröstning.

En sammanfattning av omröstningsresultaten med avseende på resolutionen finns nedan.

Styrelsen för CMC Markets har upptäckt en procedurmässig tillsyn med avseende på bolagets processer för betalning av vissa tidigare utdelningar, nämligen att FY17 interimsutdelningen betalades den 23 december 2016, FY18 interimsutdelningen som betalades den 22 december 2017 och FY21 interimsutdelningen. som betalades den 18 december 2020 gjordes på annat sätt än i enlighet med de strikta formaliteterna i Companies Act 2006 (”lagen”).

Styrelsen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dessa frågor i framtiden inte uppstår i samband med utbetalning av framtida utdelningar.

I förhållande till Relevanta utdelningar har inte mellanårsredovisningarna lämnats till Companies House enligt lagen. I varje enskilt fall upprättades delårsredovisningar som visade på tillräckliga utdelningsbara reserver, men sådana delårsredovisningar har inte lämnats. Underlåtenheten att lämna in delårsredovisningen utgör ett processuellt brott mot lagen.

Detta innebär att bolaget kan ha krav på de aktieägare som erhållit Relevanta utdelningar och styrelseledamöterna i Bolaget vid den tidpunkt då de Relevanta utdelningarna godkändes, vilket är samtliga styrelseledamöter förutom Susanne Chishti och vissa tidigare styrelseledamöter i Bolaget.

CMC Markets har ingen avsikt att driva några sådana anspråk. I stället föreslog bolaget ett beslut vid bolagsstämman att sätta bolaget, dess nuvarande och tidigare aktieägare och de relevanta styrelseledamöterna i den position de skulle ha befunnit sig i om de relevanta utdelningarna till fullo hade följt lagen. Detta inkluderar ingående av frigivningshandlingar för att befria aktieägarna som erhållit de relevanta utdelningarna (”Aktieägarnas frigivningshandling”), och de berörda styrelseledamöterna (”styrelsens frigivningshandlingar”), från varje ansvar att återbetala eventuella belopp till företaget.

Transaktioner med närstående ägde rum mellan bolagets dotterbolag, CMC Markets UK plc och Peter Cruddas Foundation i relation till royalties på köpta böcker, den 2 mars 2022 till ett belopp av £818,40 och den 14 april 2022 till ett belopp av £400,00. Det har inte förekommit några transaktioner med andra närstående under de senaste 12 månaderna.

Var och en av James Richards, David Fineberg, Peter Cruddas, Sarah Ing, Clare Salmon, Paul Wainscott, Euan Marshall och Matthew Lewis (som alla styrelseledamöter förutom Susanne Chishti) är närstående till företaget. Därför utgör företagets inträde i styrelsehandlingarna en transaktion med närstående för noteringsreglernas syften, eftersom det gynnar alla styrelseledamöter utom Susanne Chishti.

Lord Cruddas och vissa av hans familjemedlemmar är också närstående till bolaget som betydande aktieägare och därför utgör bolagets inträde i aktieägarbrevet även en transaktion med närstående för noteringsreglernas syften.

Inträdet i aktieägarnas frigivningshandling och styrelseledamöternas frigivningshandlingar var villkorat av att aktieägarnas godkännande erhölls på bolagsstämman, eftersom sådana transaktioner är närståendetransaktioner som kräver aktieägarnas godkännande enligt noteringsreglerna.

En bolagsstämma hölls tidigare idag där beslut föreslogs att godkänna Transaktionen.

Bolaget har nu verkställt de frigivningshandlingar som avses i cirkuläret daterat den 11 juli 2022.


[ad_2]

Source link