Belgisk tillsynsmyndighet föreslår klassificering av kryptotillgångar

[ad_1]

Belgiens Financial Services and Markets Authority (FSMA) presenterade idag ett förslag för klassificering av kryptotillgångar som värdepapper, investeringsinstrument eller finansiella instrument.

Om tillgångarna ingår i ett instrument är det möjligt att skilja mellan en situation där ett instrument representerar en rättighet för en emittent och/eller en annan person (t.ex. en borgensman) och en situation där så inte är fallet . Om det inte finns någon emittent, som i de fall instrument skapas av en datorkod som inte ger upphov till ett rättsligt förhållande mellan två personer (t.ex. Bitcoin eller Ether), så gäller i princip prospektförordningen, prospektlagen och MiFID-reglerna. uppförande gäller inte.

Om instrumenten har en betalnings- eller växlingsfunktion kan dock andra bestämmelser gälla för instrumenten eller de personer som tillhandahåller vissa tjänster som rör dessa instrument.

När det gäller finansiella produkter med sådana instrument som underliggande, måste man först utföra övningen för att fastställa klassificeringen av den finansiella produkten. Dessutom kan FSMA-förordningen av den 3 april 2014 om förbud mot marknadsföring av vissa finansiella produkter till icke-professionella kunder också tillämpas.

Om det finns en emittent av tillgångar som ingår i instrument, uppstår ofta en av följande situationer:

  • instrumenten representerar en rätt till en andel i vinsten eller förlusten av ett projekt och potentiellt en rösträtt, eller en rätt till betalning av en summa pengar, eller de är likvärdiga med detta:
  1. om instrumenten är överlåtbara är dessa i regel värdepapper i den mening som avses i prospektförordningen, och skyldigheten att offentliggöra ett prospekt eller en informationsnota kan gälla utifrån den förordningen eller prospektlagen om tillämpningsvillkoren är träffade; de är i så fall också finansiella instrument och MiFID:s uppföranderegler gäller för dem;
  2. om de inte är överlåtbara så klassificeras instrumenten i princip som investeringsinstrument i prospektlagens mening och det kan således finnas en skyldighet att upprätta en informationsnota eller ett prospekt.
  • instrumenten representerar en rätt till leverans av en tjänst eller en produkt av emittenten:
  1. om en övergripande analys av produktens specifika egenskaper och sättet på vilket instrumenten släpps ut på marknaden indikerar att instrumenten har ett investeringsmål, även om det är sekundärt, så klassificeras instrumenten som regel som investeringsinstrument inom betydelsen av prospektlagen och det kan således finnas en skyldighet att upprätta ett informationsmeddelande eller ett prospekt;
  2. om den övergripande analysen indikerar att det inte finns något investeringsmål faller dessa instrument inte inom prospektlagens tillämpningsområde.

För att avgöra om instrumenten har ett investeringsmål är bland annat följande aspekter viktiga: instrumenten är överlåtbara till andra personer än emittenten; emittenten utfärdar ett begränsat antal instrument; emittenten planerar att handla med dem på en marknad och har en förväntan om vinst; de insamlade medlen används för den allmänna finansieringen av emittenten och tjänsten eller projektet har ännu inte utvecklats: instrumenten används för att betala personal; emittenten organiserar flera försäljningsrundor till olika priser.

Denna analys ska göras från fall till fall.

FSMA håller ett öppet samråd om meddelandet. Den kommer att pågå från 05/07/2022 till 31/07/2022. Samrådet riktar sig till alla deltagare i finansbranschen och till investerarnas representanter.[ad_2]

Source link